وب سایت شرکت مفتاح رایانه افزار در راستای ارایه خدمات بهتر و متناسب با نیاز هر مشتری، اطلاعاتی را از آنان دریافت می نماید. از سوی دیگر اطلاعات دیگری مانند کوکی ها و IP ها همانند سایر سایتها در دیتابیس وب سایت این شرکت ذخیره می شوند، سیاست مفتاح رایانه افزار بر این اصل استوار گردیده است تا علاوه بر حفظ محرمانگی این اطلاعات ، از دسترسی سایرین نیز جلوگیری به عمل آورد و این آرمان به وسیله حفاظت هایی نظیر دیوار امنیتی تحقق گردیده است.

انتقادات و پیشنهادات